دانلود : دستورالعمل اجرایی جذب بهورز(جدید)

    دانلود : دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی {جدید)

    دانلود : دستورالعمل تغییر عنوان شغل و اعمال مدرک تحصیلی قرارداد معین   

    دانلود : دستورالعمل جابجایی محل خدمت

    دانلود : دستورالعمل برقراری فوق العاده حق محرومیت از مطب کارکنان غیر هیأت علمی           

    دانلود : دستورالعمل فوق العاده سختی محیط کار کارکنان غیر هیأت علمی در بخشهای روانی و سوختگی          

    دانلود : دستورالعمل فوق العاده سختی کار اعضای هیأت علمی در بخشهای روانی و سوختگی          
    دانلود : دستورالعمل برقراری فوق العاده معاضدت قضایی از کارکنان برای کارشناسان حقوقی موسسه           
    دانلود : دستورالعمل تعیین حق فنی         
    دانلود : دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری و میزان درصد و نحوه محاسبه فوق العاده کار با اشعه پرتوکاران           
    دانلود : دستورالعمل اجرایی مرخصی استحقاقی و مراقبت شیردهی و بدون حقوق           
    دانلود : شیوه نامه موضوع ماده ۴۱ دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازی           
    دانلود : دستورالعمل اجرایی تبدیل وضع کارمندان رسمی آزمایشی به رسمی         
    دانلود : دستورالعمل اجرایی تبدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی          
    دانلود : دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازی           
    دانلود : دستورالعمل اجرایی استفاده از مأموریت آموزشی           
    دانلود : دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل حق شاغل فوق العاده سرپرسنی          
    دانلود : دستورالعمل اجرایی پذیرش و استخدام بهورز          
    دانلود : دستورالعمل پرداخت فوق العاده جذب کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای          
    دانلود : دستورالعمل مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان           
    دانلود : آیین نامه اداری و استخدامی اعضاء هیأت علمی           
    دانلود : آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی           
    دانلود : آیین نامه اجرائی فصل دهم قانون خدمات کشوری
    دانلود : آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی موسسه های آموزشی عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیر دولتی
    دانلود :متن سري دوم سوال و پاسخ هاي ابهامات آیين نامه اجرائي قانون مديريت خدمات كشوري